Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Projekt KIGNET

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie od maja 2005r. wraz z innymi izbami gospodarczymi w kraju realizowała projektu "KIGNET- izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw", na który zostały pozyskane Fundusze Unijne z programu SPO-WKP.
Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim, unijnym i na rynkach zagranicznych poprzez poprawę dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych przez naszą Izbę. Umocnienie pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych to lepsza kondycja finansowa każdej firmy.
Dzięki uczestnictwu w projekcie Mazowiecka Izba Gospodarcza poszerzyła zakres oraz podniosła jakość świadczonych usług. Było to możliwe dzięki zatrudnieniu w naszej Izbie ekspertów. Sukcesywnie rozszerzaliśmy pakiet usług specjalistycznych oraz wprowadzaliśmy nowe formy wsparcia naszych firm.
Projekt ten realizowaliśmy do września 2007 r.

Korzyści wynikające z uczestnictwa MIG w projekcie KIGNET

  • Zwiększenie zakresu usług świadczonych dla przedsiębiorców
  • Zatrudnienie specjalistów do wyspecjalizowanych usług
  • Podniesienie kwalifikacji personelu świadczącego ww. usługi
  • Poprawa bazy technicznej.
W ramach projektu KIGNET uczestniczyliśmy w następujących podsieciach:
KIGNET Jednolity Rynek Europejski Rozwój usług/produktów informacyjnych, szkoleniowych i doradczych odnoszących się do podstaw prawnych i praktyki funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego
KIGNET Marka Usługi budowania wizerunku i marki firm i produktów, obejmujące także promocję i PR; szkolenia firm w tym zakresie.
KIGNET Kadry Usługi informacyjne, doradcze i pośredniczenia w (m.in.):- pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników dla firm,- poszukiwania pracy dla zwalnianych pracowników,- realizacji praktyk zawodowych,- zatrudniania niepełnosprawnych.- zatrudniania kobietPromocja zatrudnienia kobiet w przedsiębiorstwach.
KIGNET Przedsiębiorczość Promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiegoPromocja przedsiębiorczości wśród kobietSzkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców, w tym kobietPomoc w zakładaniu firm i doradztwo dla start-ups ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.Promocja zasad etyki przedsiębiorczości (konkursy, kampanie medialne).
KIGNET Marketing Wspólna organizacja misji wyjazdowych i obsługa przyjazdowych;Rozwój i świadczenie usług/produktów informacyjnych, szkoleniowych i doradczych odnoszących się do promocji i marketingu produktów/usług firm, wykorzystujących także efekt skali przy zakupie usług w mediach.
KIGNET Lex Usługi prawne dla firm;Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych;Proponowanie aktów prawnych;Udział w procedurach odwoławczych
KIGNET Jakość Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zapewnienia jakości m.in. ISO, CE, HACCP, CRM oraz konkurs Polska Nagroda Jakości
KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, pośrednictwo w tym zakresie
KIGNET Biznes Partner Opracowywanie i dystrybucja ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw;Poszukiwanie partnerów handlowych, inwestorów portfelowych i strategicznych polskich i zagranicznych;Organizacja imprez kojarzących partnerów gospodarczych;
KIGNET Lobbing Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom.
Podsieci o profilu funkcjonalnym
KIGNET Informacyjne Gotowe informacje tematyczne w formie krótkich opracowań (fact-sheets);Informacje bieżące w formie biuletynu i portalu internet.;Informacje opracowane dla konkretnego klienta.Tematy (m.in.):źródła i procedury pomocy finansowej (w tym fundusze strukturalne),targi i wystawy w Polsce i za granicązmiany legislacyjneprzepisy podatkoweinformacje branżowe
KIGNET Doradcze Usługi doradcze, m.in. w zakresie:aplikowania o środki pomocowe,funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego,promocji, marketingu i PR,systemów zapewnienia jakości: ISO, HACCP, CE itp.Opracowywania biznes-planów i studiów wykonalności,Przygotowania do wejścia na rynki kapitałowe,Analizy popytowej wybranych rynków krajowych,Innowacji organizacyjnych i technicznych;Przepisów podatkowych,Poszukiwania inwestorów i partnerów gosp.,Branżowych ekspertyz naukowych,Udziału w przetargach
KIGNET Szkoleniowe Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning.Tematy: szerokie spektrum - jak powyżej