Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Zakładamy firmę

MASZ POMYSŁ na WŁASNĄ FIRMĘ ?         Aby założyć własną firmę najpierw musisz wybrać dziedzinę, w której chcesz się jako prywatny przedsiębiorca realizować. Najlepiej robić to, co się potrafi, a więc zgodnie z wykształceniem lub zdobytym wcześniej doświadczeniem.
Szczytem rozwoju zawodowego i osobistego jest robić to, co się lubi i mieć z tego pieniądze.
Dobrze jest się nad tym zastanowić i rozejrzeć dookoła, sprawdzić, jakie są nasze umiejętności i potrzeby otoczenia w zakresie np. handlu czy usług, czy i jaka byłaby konkurencja w okolicy. Inaczej mówiąc należy dokonać analizy SWOT czyli określić dla naszego przedsięwzięcia:
• mocne strony,
• słabe strony,
• szanse,
• zagrożenia.

Na tej podstawie trzeba zrobić biznesplan – oszacować stałe wydatki, jakie należy ponieść w związku z prowadzeniem własnej firmy. To będę koszty np. wynajmu pomieszczenia, koszty energii elektrycznej, gazu, telefonu, komputera, transportu, świadczeń na ZUS, podatki. Uzyskana suma tych wydatków plus zakładany przez nas przychód pozwolą określić minimalne wpływy, przy których firma osiągnie zysk. Jeśli wynik nas zadawala, trzeba przejść do czynów.
Należy też się zastanowić czy działać będziemy sami czy z kimś, w jakiej formie będziemy prowadzić działalność.

! Ewidencja działalności gospodarczej

Zaczynamy od wypełnienia formularza CEIDG (Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) na stronie www.firma.gov.pl.

Dokument ten jest zarazem wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się nr REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS. Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Trzeba tego dokonać w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia.

Jeśli działalność ma być wykonywana wspólnie przez małżonków, to każdy z nich musi osobno wypełnić formularz CEIDG. Podobnie rzecz ma się w przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich jest odrębnym przedsiębiorcą.

W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis aktywności gospodarczych, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych działalności. Bezpieczniej jest wybrać większą liczbę działalności, na wypadek gdybyśmy chcieli poszerzyć zakres usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo. 


!! Kolejne kroki kierujemy do właściwego dla miejsca naszego zameldowania URZĘDU SKARBOWEGO gdzie otrzymamy Numer Identyfikacji Podatkowej.
Dobrze jest już mieć wyrobione zdanie, co do tego w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy. Mamy do wyboru następujące możliwości:
• karta podatkowa
• ryczałt ewidencjonowany
• na zasadach ogólnych – według skali podatkowej
• na zasadach ogólnych – podatek liniowy


W Urzędzie Skarbowym musimy zadeklarować czy będziemy VATowcami (płatnikami podatku VAT) czy też nie.

!!! PIECZĄTKA

Po wizycie w Urzędzie Skarbowym należy zlecić wykonanie pieczątki firmowej. Pieczątka będzie nam potrzebna w następnych etapach rejestracji firmy i powinna zawierać: pełną nazwę firmy, siedzibę (adres), numer telefonu, REGON, numer NIP.
Na wszelki wypadek dobrze mieć ze sobą - do wglądu - oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie REGON , zaświadczenie NIP i dowód osobisty.
Koszt wyrobienia pieczątki kształtuje się w granicach 20,00 – 50,00 zł + VAT.

!!!! KONTO W BANKU

Po otrzymaniu pieczątki możemy założyć w wybranym banku firmowy rachunek.
Do banku udajemy się z dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON-em. Wybór banku zależy od nas. Dobrze jest jednak sprawdzić, który bank ma dla przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, wysokość prowizji za dokonywanie przelewów.
O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.


!!!!!!! PRZEPISY BRANŻOWE         W zależności od rodzaju prowadzonej działalności musimy wziąć pod uwagę przepisy i uregulowania branżowe. Każda branża ma swoją specyfikę, mogą być wymagane dodatkowe koncesje i zezwolenia; jednak przy każdej z nich trzeba zwrócić szczególną uwagę na dopełnienie obowiązków wynikających z:
- przepisów BHP ( Bezpieczeństwa i Higieny Pracy )
- przepisów przeciwpożarowych
- prawa ochrony środowiska
- przepisów sanitarno – epidemiologicznych ( głównie gdy mamy do czynienia z żywnością lub wodą)

!!!!!!!!! CZTERY SPOSOBY NA ZDOBYCIE KAPITAŁUChcesz otworzyć własny biznes, ale nie masz pieniędzy na rozpoczęcie działalności. Sprawa nie jest przegrana.
Są instytucje, które udzielą ci wsparcia finansowego. Nie licz jednak, że będzie to łatwe i przyjemne.

Podejście pierwsze – powiatowy urząd pracy
W pierwszej kolejności trzeba zwrócić się po wsparcie finansowe do urzędu pracy, ponieważ tam można dostać pieniądze bez żadnych dodatkowych kosztów. Warunek podstawowy – trzeba być bezrobotnym.

Podejście drugie – pieniądze z Unii Europejskiej Sprawdź w urzędzie marszałkowskim, kiedy rusza program dla nowych firm i kto go realizuje.

Podejście trzecie – fundusz pożyczkowy
Postaraj się o pieniądze z Funduszu Mikro lub regionalnego funduszu pożyczkowego. Licz się jednak z koniecznością przedstawienia zabezpieczeń. Dostosuj ewentualnie kwotę pożyczki, o którą występujesz do posiadanych zabezpieczeń i środków własnych.

Podejście czwarte – bank
Wystąp do banku o kredyt na rozpoczęcie działalności. Jeśli go nie dostaniesz, na początek skorzystaj ze zwykłego kredytu gotówkowego udzielanego indywidualnym klientom.

W razie pytań i wątpliwości chętnie służymy pomocą w biurze Mazowieckiej Izby Gospodarczej.